суббота, 23 февраля 2019 г.


методичні рекомендації для самостійної роботи студентівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                    Заст. директора ККНМетАУ
                                                                                                    з навчальної роботи
                                                                                                    _________________ Якушкіна К.А.
                                                         .                                           «_____»  ____________ 2018р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

                       Для самостійної роботи студентів
з дисципліни: « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів»
                                                                                          Розробник: викладач КТНМетАУ
                                                                                                              Коваль А.П.
                                                                                           Розробку розглянуто і схвалено на
                                                                                           засіданні циклової комісії металургійних
                                                                                           і хіміко – біологічних дисциплін
                                                                                           Протокол № ____ від ______________
                                                                                           Голова циклової комісії:
                                                                                            _____________  Н.Д.Власова


м. Кривий Ріг
2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖАнотація


на методичний посібник з дисципліни
«Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів»
Для спеціальності : 5.05040103  «Виробництво сталі і феросплавів».
    Методичний посібник для самостійної роботи студентів передбачає вивчення студентами матеріалу по змістовних модулях виненсених на самостійну проробку
з усього курсу «Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів» . Методичний посібник  включає назву теми , мету її вивчення , текст по темі, також до кожної  теми вказується сторінка в  підручнику виданому на державній мові . Після вивчення кожної теми  студент повинен відповісти на запитання для самоперевірки та на запитання викладача до студента . Матеріал теми  конспектується у зошиті для самостійних робіт студентів або у конспекті .Анотацію склала викладач з предмету
«Теорія і технологія виробництва стал і феросплавів»
Коваль А.П.


ВСТУП


      Одна з особливостей промисловості України – наявність потужної чорної металургії . Для забезпечення її безперебійної роботи і безперервного підвищення технічного рівня необхідна підготовка великої кількості фахівців високої кваліфікації .
     Нині вища школа нашої держави перебуває на новому відповідальному етапі свого розвитку , який визначається розширенням індивідуалізації навчання студентів . У цих умовах особливого значення набувають роботи , в яких стисло доступно і на достатньо високому аналітичному рівні викладається комплекс знань , що необхідні фахівцям .
     У даних методичних вказівках подані змістовні модулі для самостійної роботи студентів які винесені на самостійну проробку . У вказівках вказані сторінки підручника за якими студент повинен працювати  . Підручник виданий українською мовою під назвою «Сталеплавильне виробництво» авторами В.І. Бабтизманським , Б.М.Бойченко , О.Г.Величко та ін. у  місті Києві .В методичних вказівках подані питання для самоперевірки та викладача до студентів на які студенти повинні відповісти після вивчення матеріалу у підручнику .

РЕЦЕНЗІЯ

На методичну розробку з предмету «Теорія і технологія виробництва сталі і фросплавів»
для самостійної роботи студентів спеціальності :
5.05040103 « Виробництво сталі і феросплавів»         Методичний посібник розроблено у відповідності з програмою предмету .
     В даному методичному посібнику розглянуті теми винесені на самостійну проробку студентам . В методичному  посібнику вказаний напрямок роботи студентів над темами . А також подані питання для самоперевірки на які повинен відповісти студент при вивченні тем .
          В методичному посібнику є питання викладача до студентів на які вони повинні відповісти під час контролю знань.
          Студенти повинні працювати самостійно з підручником виданим В.І.Баптизманським , Б.М.Бойченко , О.Г.Величко та ін. під назвою «Сталеплавильне виробництво» виданого у  м. Києві 1996 р.

        


Рецензент
Заступник директора з НР                                                                       Т.О.Сердюк
                                                        
ТЕМИ  ВИНЕСЕНІ НА САМОПРОРОБКУ
    
Номер теми
Назва теми  
Кільк .
год
        1.
Основні напрямки розвитку сталеплавильних процесів .
    2
        1.1.


Основні фізико – хімічні поняття . Рівновага хімічних процесів. Поняття кінетики сталеплавильних процесів .

    4

        1.2.


Шлаки сталеплавильних процесів. Джерела утворення , функції та роль шлаку .

    4

        1.3.6.
       

Гази в сталі , їх вплив на якість сталі
    
    2

1.3.7.
Основи розкислення сталі .
     2
        2.
Початкові матеріали сталеплавильного виробництва .
    8
        3.

Загальна характеристика конвертерів . Футеровка кисневого конвертера її стійкість .Будова конвертера .

    10
        3.2.4.


Особливості конструкції конвертерів з донним і комбінованим дуттям .

     8
    
       3.3.
Киснево – конвертерний процес .
    4
3.3.2.
Характеристика шихтових матеріалів .
    2
   3.3.5.
Будова кисневої фурми .
     2
    3.3.6.
Дуттєвий режим киснево – конвертерної плавки.
     4
3.3.7.
Процес окислення домішок в конвертерній ванні .
     2
    3.3.8.
Дефосфорація і десульфурація металу .
     4
3.3.9.
Шлаковий режим конвертерної плавки .
     4
  3.3.11.
Температурні умови реакційної зони .
     2
3.3.15.
Комбінована продувка сталі в конвертерах.
     2
  3.3.17.

Переробка чавунів специфічного складу в кисневих конвертерах .
     4

  3.3.18.
Основні напрямки вдосконалення і подальшого розвитку конвертерного виробництва .
     2

3.4.1.
Типи ККЦ , їх взаємозв’язок , основні вантажообороти .
     8
3.4.8.
ТБ при роботі в ККЦ . ТЕП роботи ККЦ.
     8
4.1.
Типи мартенівських процесів .
     2
4.2.
Конструкції та розрахунки мартенівських печей .
    19
4.3.
Кислий мартенівський процес .
      4
4.4.2.
Технологія основного скрап – рудного процесу .
    8
4.5.1.
Види палива , організація факелу полум’я в робочому просторі .
    12
4.6.1.
4.6.8
Класифікація , основні вантажообороти МЦ .
ТЕП роботи мартенівського цеху.
 8
10
4.7.1
Конструкція ДСПА .
11
5.1.5.
Основні параметри розливу сталі .Технологія розливу сталі зверху і сифоном.
14
   5.2.1.

Особливості безперервного розливу сталі ,їх способи і особливості .
    4

    5.3.5.

Дефекти стальних заготовок , причини утворення , методи усунення .
     3

      5.4.
Позапічне рафінування сталі .Мета , значення перспективи розвитку позапічної обробки .Види.
14    

      6.
Виробництво сталі і феросплавів в елетродуговій печі
7

ВСЬОГО
214


Тема  1.   « Теоретичні основи металургії сталі»

Мета навчальна :  дати поняття студентам про загальні  положення виробництва сталі  
Виховна: виховувати у студентів любов і повагу до обраної професії.
Розвиваюча: розвивати у студентів потяг до навчання, та до дослідницької роботи                                                                  
Актуальність :  студенти повинні знати в яких агрегатах виплавляються сталі , їх класифікацію    та маркування .

Студенти повинні знати : в чому полягає подальший розвиток сталеплавильного виробництва
                                                                      
Студенти повинні вміти: вірно розшифровувати марки сталі
                                                                
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 4 – 8 .

Запитання для самоперевірки .

1. Де в основному розміщена металургійна промисловість в Україні ?
2. Яка сталь виплавляється на Україні ?
3. Дати класифікацію сталям по вмісту вуглецю , способу розкислення , вмісту легуючих елементів і по якості .
4. Дати класифікацію сталі по способу виробництва та за призначенням .
5. Дати позначення легуючих елементів в марках сталей .
6. Для чого використовують флюси в киснево – конвертерній плавці

Запитання викладача по даному модулю    

1.     Як шифруються конструкційні сталі звичайної якості  ?
2.     Як шифруються якісні, конструкційні сталі леговані і нелеговані ?
3.     Як шифруються ресорно – пружинні та шарикопідшипникові сталі  ?
4.     Як шифруються автоматні сталі ?
5.     Як шифруються інструментальні вуглецеві сталі якісні і високоякісні  ?
6.     Як шифруються швидкоріжучі сталі і сталі леговані інструментальні ?


Тема 1.1   « Основні фізико – хімічні поняття».

Мета навчальна : дати визначення студентам таких понять як фаза, система ,                    компонент та деякі закони термодинаміки .
Виховна: виховувати у студентів любов і повагу до обраної професії.
Розвиваюча: розвивати у студентів потяг до навчання, та до дослідницької роботи, отримувати базові знання з термодинаміки     
     
Актуальність                                        подальші знання студентів повинні базу -
                                                                 ватися на основних поняттях термодина -        
                                                                 міки.  

Студенти повинні знати                     основні закони термодинаміки .
                                                                      
                                                                       

Студенти повинні вміти                    теоритичні знання використовувати в
                                                                практичних заняттях .


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 8 – 21 .

Запитання для самоперевірки .

1. Які матеріали в металургії сталі  являються фазами ?
2. Що називається фазою ?
3. Що називається системою ?
4. Що називається компонентами ?
5. Які елементи можуть бути компонентами ?

Запитання викладача по даному модулю .  
        
1.     Як позначаються ендотермічні і екзотермічні реакції в металургії ?
2.     Дати визначення першому закону термодинаміки  ?
3.     Що таке ентальпія , як вона визначається ?
4.     Що таке спорідненність ?
5.     Дати вихзначення другому закону термодинаміки?

 ТЕМА  « Шлаки сталеплавильних процесів»

 Мета навчальна: дати поняття студентам про теорію шлаків сталеплавильних процесів .

Виховна: виховувати у студентів мислити виробничими масштабами

 Розвиваюча: розвивати у студентів вірні розуміння про сталеплавильні шлаки                                                                       
                                                                  
Актуальність : студенти повинні знати яку роль відіграють шлаки в сталеплавильних   процесах .

Студенти повинні знати :  будову шлаків , джерела утворення шлаків та їхні властивості .
                                                                      
Студенти повинні вміти :  вірно розпізнавати різні види шлаків .
                                                               

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 22 – 29 , 69 – 73.

Запитання для самоперевірки .

1. Які бувають шлаки за реакцією ?
2. Які основні оксиди входять до складу шлаків ?
3. Які кислотні оксиди входять до складу шлаків ?
4. Які амфотерні оксиди входять до складу шлаків ?
5. З яких матеріалів утворюються шлаки ?
6. Які Ви знаєте теорії утворення шлаків ?

Запитання викладача по даному модулю .  

1. Подати суть молекулярної теорії будови шлаків .
2. Подати суть іонної теорії будови шлаків .
3. Якими фізичними властивостями повинні володіти шлаки ?
4. Якими хімічними властивостями повинні володіти шлаки ?
5. Від чого залежить основність шлаків ?
6. Від чого залежить рідкорухомість шлаків ?
7. Які матеріали являються шлакутворюючими ?  ТЕМА:  « Гази в сталі , їх вплив на її якість»
                                                                 
Мета навчальна : дати поняття студентам  про вплив різних газів на якість і властивості сталей

Виховна: виховувати у студентів потяг до навчання

Розвиваюча: розвивати у студентів вірні розуміння про негативний вплив газів на властивості сталей                                                                    
                                                                
Актуальність :  студенти повинні знати які гази негативно впливають на властивості  сталей .
                                                                    
Студенти повинні знати:  умови розчинення газів в сталях , і їх вилучення із складу сталей.
                                                                       
Студенти повинні вміти : вірно оцінювати негативний вплив газів на властивості сталей.


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 73 – 77.


Запитання для самоперевірки .

1. Як відбувається насичення сталі киснем ?
2. Як відбувається насичення сталі азотом і воднем ?
3. Які гази негативно впливають на властивості сталей  ?
4. Які процеси відбуваються при переході металу із рідкого стану в твердий  ?
5. Які матеріали являють постачальниками водню і азоту в сталеплавильні агрегати?
6. Які елементи перешкоджають переходу газів до металу ?

Запитання викладача по даному модулю .  

1. Як водень впливає на властивості сталі ?
2. Як азот впливає на властивості сталі ?
3. Якими способами можна зменшити вміст кисню в сталі ?
4. Якими  способами можна зменшити вміст азоту в сталі  ?
5. Якими способами можна зменшити вміст водню в сталі ?

 ТЕМА   « Основи розкислення сталі»                                                                  

Мета навчальна: дати поняття студентам для чого проводять розкислення сталей
Виховна: виховувати у студентів технологічні навички з професії
Розвиваюча: розвивати у студентів  відповідальність пов’язану з майбутньою професією                                                                                                                                      
Актуальність :  студенти повинні знати з якою метою проводять розкислення сталі .
                                                                    
Студенти повинні знати :  які розкислювачі використовуються  для розкислення різних сталей.
                                                                      
Студенти повинні вміти:  вірно проводити розрахунки витрат розкислювачів .


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 64 – 68.


Запитання для самоперевірки .

1. Для чого проводиться розкислення сталі ?
2. В яких агрегатах проводиться розкислення  ?
3. Як впливає кисень на властивості сталі під час обробки металів тиском  ?
4. Якими матеріалами проводять розкислення сталі ?
5. Що сприяє розчиненню феросплавів ?
6. Що таке лігатури і для чого вони використовуються?

Запитання викладача по даному модулю .  

1. Як впливає процес розкислення на кількість неметалевих включень в сталі ?
2. Якими феросплавами розкислюють киплячу сталь ?
3. Якими  феросплавами розкислюють напівспокійну сталь ?
4. Якими  феросплавами розкислюють спокійну сталь  ?
5. Як проходить операція розкислення у ковші ?

ТЕМА: « Характеристика шихтових матеріалів».

Мета навчальна:  дати поняття студентам про матеріали,  які завантажують у конвертер та вимоги , що висуваються до них.
Виховна: виховувати у студентів технологічні навички з професії
Розвиваюча: розвивати у студентів  відповідальність пов’язану з майбутньою професією                                                              

Актуальність:  вірний вибір на виробництві шихтових матеріалів для киснево – конвертерної плавки .

Студенти повинні знати : які матеріали можна завантажувати у конвертер і якими властивостями вони повинні володіти .

Студенти повинні вміти: вірно відрізняти різні шихтові матеріали .


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 126 – 130 .

Запитання для самоперевірки

1.Який хімічний склад чавуну повинен бути для переплаву його у конвертерах?
2.Які види металевого брухту використовують для переплаву у конвертерах?
3. Які вимоги висувають до металевого брухту , як шихтового матеріалу ?
4. Дати характеристику сипучим матеріалам , які використовуються в конвертерній плавці ?
5. Які шлакоутворюючі матеріали використовують в конвертерній плавці , та які вимоги висувають до їх якості ?
6. Для чого використовують флюси в киснево – конвертерній плавці ?

Запитання викладача по даному модулю .  

1.Як впливають домішки чавуну на хід конвертерної плавки ?
2.Назвати схеми постачання конвертерних цехів чавуном .
3.Для чого призначений міксер ?
4.Які бувають міксери ?
5.Для чого в конвертерній плавці використовується залізні руда , агломерат, окатиші ?
6.Які синтетичні шлакоутворюючі матеріали використовуються в киснево – конвертерній плавці

ТЕМА :  « Будова кисневого конвертера»

Мета начальна: дати поняття студентам про особливості будови конвертерів   
Виховна: виховувати у студентів технологічні навички з професії
Розвиваюча: розвивати у студентів  відповідальність пов’язану з майбутньою професією                                                                                                                                    
Актуальність: студенти повинні знати конструкцію  конвертерів.
                                                                   
Студенти повинні знати  : з яких основних елементів складаєть конвертер.  
                                                                       
Студенти повинні вміти :  вірно проводити розрахунки конструктивних елементів конвертерів .


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 98 – 109 .

Запитання для самоперевірки .

1. З яких конструктивних елементів складається конвертер ?
2. Які конструкції днищ конвертерів зустрічаються їх переваги і недоліки ?
3.  Для чого призначене опорне кільце з чого воно виготовляються ?
4.  З допомогою чого конвертер приводиться в обертання ?
5.   Які рухи може виконувати конвертер ?
6.   Дати характеристику способам відсікання шлаку  ?

Запитання викладача по даному модулю .  

1. З яких матеріалів виготовляється футеровка конвертерів ?
2. Скільки шарів футеровки може виконуватися в конвертерах ?
3. Яка може бути стійкість футеровки конвертерів?
4.  Через який отвір проводить злив сталі із конвертера ?
5.  Як виконується сталезливний отвір ?                                                                 
6. З яких вогнетривів виконується горловина конвертера ?

ТЕМА:  « Особливості конструкції і роботи конвертерів з донним і комбінованим дуттям».

Мета навчальна: дати поняття студентам про особливості будови конвертерів з донним і комбінованим дуттям .
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення різних конструкцій конвертерів і технологій виплавки сталі в них
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність :  студенти повинні знати конструкції  і роботу інших видів конвертерів .
                                                                   
Студенти повинні знати :  особливості будови і роботи конвертерів з донним і комбінованим дуттям .
                                                                       
Студенти повинні вміти :  орієнтуватися в різних видах конвертерних процесів.


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 150 – 164 .

Запитання для самоперевірки .

1.  Охарактеризувати особливості будови і роботи донних фурм .
2.   Які гази можуть використовуватися для захисного середовища у фурмах ?
3.   З якою метою використовуються захисні гази у фурмах для продувки знизу ?
4.   За рахунок чого з’явилася можливість переробки різних видів чавунів ?
5.   З яким вмістом вуглецю можна отримати сталі після продувки знизу ?
6.   Як проходить процес десульфурації в конвертерах з донною продувкою  ?

Запитання викладача по даному модулю .  

1. Назвати недоліки донної продувки сталі .
2. На які групи поділяються процеси комбінованої продувки за видом газу ?
3.  На які групи поділяються комбіновані процеси , які передбачають подачу кисню?
4.  Які продувочні пристрої використовують для продувки знизу ?
5.  Яке розміщення фурм у днищі може бути ?                                                                 
6.  Які переваги має комбінована продувка у порівнянні з іншими видами ?

ТЕМА: « Киснево – конвертерний процес».                                                                      

Мета навчальна: дати поняття студентам про особливості будови і роботи кисневих конвертерів
 Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення різних конструкцій конвертерів і технологій виплавки сталі в них
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
                                                                   
Актуальність :  студенти повинні знати конструкцію і роботу кисневого конвертера з верхньою продувкою.

Студенти повинні знати:  особливості будови і роботи конвертерів з верхньою продувкою.
                                                                       
Студенти повинні вміти :  проводити розрахунки матеріального і теплового балансів конвертрної плавки.


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 98 – 101 .

Запитання для самоперевірки .

1.   Яке днище виконується в конвертерах з верхньою продувкою ?
2.   З якою інтенсивністю проводять продувку сталі зверху ?
3.   Яка тривалість продувки в конвертерах з верхньою продувкою ?
4.   З яких вогнетривів виконується футеровка конвертрів ?
5.   Як проходять процеси десульфурації і дефосфорації в цих конвертерах ?
6.   Як проходить період завалки шихтових матеріалів в конвертер з верхньою продувкою ?

Запитання викладача по даному модулю .  

1. З якою послідовністю відбувається окислення домішок в конвертерах з верхньою продувкою ?
2.  Що проводять під час повалки конвертера ?
3.  В яких випадках повалки не проводять ?
4.  Де проводиться розкислення і легування сталі ?
5.  Скільки часу триває плавка у конвертері з верхньою продувкою ?                                                                
6.  Назвати переваги киснево – конвертерного процесу

      Тема   « Будова кисневої фурми»

Мета навчальна:  дати поняття студентам для чого призначена фурма , та яка її оптимальна конструкція.
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення різних конструкцій фурм і продувочних пристроїв
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність :  показати як впливає конструкція фурми показники плавки .

Студенти повинні знати : конструкцію кисневої фурми .

Студенти повинні вміти: розрізняти фурми за їх конструкцією .


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 109 – 112.

Запитання для самоперевірки
1.     Описати  будову кисневої фурми .
2.     Які бувають фурми за будовою наконечника ?
3.     Чим здійснюється охолоджекння фурми ?
4.     Яка найбільша кількість сопел може бути в кисневій фурмі ?
5.     Яка чистота кисню допускається для продувки металу у конвертері ?

    Запитання викладача .

1.     Який наконечник використовують у фурмах ?
2.     Яка повинна бути температура відпрацьованої води у фурмі ?
3.     Який кут нахилу сопел відносно осі фурми може бути ?
4.     Яке сопло використовується у фурмі ?
5.     Як пов’язана робота фурми з роботою конвертера ?

ТЕМА: « Дуттєвий режим киснево – конвертерної плавки».

Мета навчальна:  дати поняття студентам від чого залежить дуттєвий режим конвертерної плавки.
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення різних конструкцій фурм і дуттєвого режиму плавки
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність:   показати як впливає дуттєвий режим на показники плавки .

Студенти повинні знати:  основні поняття дуттєвого режиму .

Студенти повинні вміти : орієнтуватися в різних поняттях дуттєвого режиму .


В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 112 – 114.

Запитання для самоперевірки .
1.     Які особливості конструкції двоярусних фурм ?
2.     Які особливості конструкції дворядних фурм ?
3.     Яка інтенсивність продувки використовується в нових цехах ?
4.     Яка інтенсивність продувки використовується в старих цехах ?
5.     Яким пристроєм проводять продувку металу у конвертері?

    Запитання викладача .

1.  Який наконечник використовують у фурмах ?
2.  Яка вважається оптимальна інтенсивність продувки ?
3.  Який кут нахилу сопел відносно осі фурми може бути ?
4.     Яке сопло використовується у фурмі ?
5.     Як пов’язана робота фурми з роботою конвертера ?


ТЕМА:  « Процес окислення домішок в конвертерній ванні».
Мета навчальна:  дати поняття студентам про процеси окислення вуглецю , марганцю і кремнію в конвертерній ванні .
                                                        
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення різних окислювальних процесів, що відбуваються в конвертері
 Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність:  показати як проходять процеси окислення  домішок в конвертерній ванні .
Студенти повинні знати : в якій послідовності відбувається окислення домішок у конвертері .
Студенти повинні вміти : визначати яка домішка окислюється в будь - який період плавки .

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 130 – 133.

Запитання для самоперевірки
1.     Чому кремній окислюється першим в конвертерній плавці ?
2.      По яким реакціям окислюється кремній у конвертері ?
3.      Які параметри сприяють окисленню кремнію ?
4.      За якою реакцією відбувається окислення марганцю ?
5.      Що таке «марганцевий горб» ?
6.     Які елементи впливають на поведінку марганцю у конвертері?
7.     За якою реакцією відбувається окислення вуглецю ?

    Запитання викладача

1.  Де частіше проходить реакція окислення кремнію ?
2.  Чому проходить реакція відновлення марагнцю у конвертері?
3.  Коли починається інтенсивне окислення вуглецю у конвертері ?
4.  Як впливає інтенсивнсть продувки на швидкість вигорання вуглецю ?
5.  Як впливає конструкція фурми на швидкість вигорання вуглецю ?

ТЕМА:  « Дефосфорація і десульфурація металу».
                                                           
Мета  навчальна:  дати поняття студентам про процеси дефосфорації та десульфурації металу .
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення різних окислювальних процесів, що відбуваються в конвертері
 Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність:  показати як проходять процеси окислення  сірки і фосфору у конвертері .
Студенти повинні знати: як відбувається окислення фосфору і сірки у конвертері .
Студенти повинні вміти:  визначати як відбувається окислення фосфору і сірки у конвертері

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 133 – 136.

Запитання для самоперевірки .
1. Які повинні здійснюватися умови в конвертері , щоб сприяти вилученню фосфору ?
     2. Які основні оксиди сприяють дефосфорації металу ?
3. Чому при випуску металу із конвертера не потрібне потрапляння конвертерного шлаку у сталерозливний ківш?
4. Які умови сприяють зменшенню вмісту сірки у металі ?
5. Як оцінюється сіркопоглинальна здатність шлаку ?
6. На скільки відсотків проходить ступінь десульфурації у конвертері ?

    Запитання викладача

1.  Як впливає вміст вуглецю на процес дефосфорації ?
2.  На скільки відсотків відбувається процес дефосфорації у конвертері ?
3.  За якими реакціями проходить процес дефосфорації у конвертері ?
4.  За якими реакціями відбувається процес десульфурації металу у конвертері ?

                                                         
ТЕМА: « Шлаковий режим конвертерної плавки».

Мета  навчальна:  дати студентам поняття про шлакоутворення у конвертерній вані.
 Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення шлакового режиму конвертерної плавки
 Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність:  студенти повинні зрозуміти , що успішність ведення конвертерної плавки залежить від успішного процесу утворення шлаку .
Студенти повинні знати :  як потрібно вести плавку у конвертері, щоб швидко отримати високосновний, активний шлак .
Студенти повинні вміти : вирішувати конкретні завдання , що стосуються шлакоутворення в конвертерній ванні.

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 136 – 142.

Запитання для самоперевірки .
1. Який вплив раннє шлакоутворення має на процеси окислення шкідливих домішок ?
     2. Який склад первинного шлаку ?
3. Які фактори впливають на процес розчинення вапна ?
4. Як впливають флюси на процес шлакоутворення ?
5. Які синтетичні шлакоутворюючі можна використовувати для покращення процесу шлакоутворення ?
6. Як впливає якисть вапна на процес шлакоутворення ?

    Запитання викладача .

1.  Які вимоги висувають до вапна , як основного шлакутворюючого матеріалу ?
2.  Які заходи для прискорення процесу шлакоутворення можна застосувати ?
3.  Як виготовляють ферофлюси ?
4.  Які основні складові входять до ферофлюсів ?


ТЕМА:  « Температурні умови реакційної зони»
  
Мета навчальна:  дати поняття студентам про температурні  умови ведення киснево – конвертерної  плавки
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення температурних умов реакційної зони конвертерної плавки
 Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність:  студенти повинні зрозуміти які чинники   впливають на температуру у конвертерній ванні.
Студенти повинні знати:  статті приходу тепла у конвертер і статті витрат тепла .
Студенти повинні вміти: вирішувати конкретні завдання , що стосуються зменшення витрат тепла у конвертерному процесі .

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 142 – 145.

Запитання для самоперевірки .
1. Скільки вноситься тепла від окислення різних елементів у конвертері?
     2. Яка з реакцій окислення вносить найбільше тепла у конвертерну ванну?
3. Як впливає металевий брухт на тепловий балань конвертерної плавки ?
4. Які бувають статті витрат тепла в киснево – конвертерній плавці ?

    Запитання викладача .

1.  Скільки тепла вноситься від реакції окислення кремнію , марганцю , фосфору і вуглецю ?
2.  Чим служать металевий брухт і тверді окислювачі для конвертерної плавки ?
3.  Яка складова шихти являється основним постачальником тепла у конвертерну ванну?
4.  Куди витрачається тепло у киснево – конвертерній плавці ?
5. Які заходи проводять у випадку , якщо в кінці плавки температура металу не відповідає температурі випуску ?

ТЕМА: « Комбінована продувка сталі в конвертерах».

Мета навчальна : дати поняття студентам про особливості  комбінованої продувки .
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення комбінованої продувки сталі в конвертерах
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність :  студенти повинні зрозуміти , що комбінована продувка має ряд переваг над іншими видами продувки.
Студенти повинні знати: переваги і недоліки комбінованої продувки
Студенти повинні вміти : використовувати свої знання на практиці .
                                                                                                              

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 160 – 164.

Запитання для самоперевірки .
1. Скільки варіантів процесів із комбінованою продувкою налічується у світі ?
     2. Як поділяються процеси за видом газу , що вдувається знизу ?
3. Які продувочні пристрої за конструкцією використовуються для подачі нейтральних газів ?
4. Які продувочні пристрої використовують для подачі нейтральних газів через днище ?

    Запитання викладача .

1.  Як розташовуються фурми у днищі конвертера ?
2. Які переваги має комбінована продувка над іншими видами продувки ?
3.  Які шихтові матеріали можна переробляти в кисневих конвертерах з комбінованою продувкою ?
4.  Чому покращується процес дефосфорації при використанні комбінованої продувки ?


ТЕМА:  « Переробка чавунів специфічного складу у конвертерах».

 Мета навчальна:  дати поняття студентам про особливості  технології переплаву чавунів специфічного складу.
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення переробки чавунів специфічного складу у конвертерах
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність :   студенти повинні розуміти , що переробка  чавунів специфічного складу є важливою задачею металургів.
Студенти повинні знати: якими способами можна переплавляти чавуни специфічного складу .
Студенти повинні вміти : розрізняти різні способи перерплаву різних чавунів .
                                                     

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 150 – 159.

Запитання для самоперевірки .
1. Які основні завдання потрібно вирішувати при переробці високофосористих чавунів ?
     2. Яке вапно використовують при переплаві високофосфорстих чавунів ?
3. Які соновні технологічні етапи можна виділити при переплаві високофосфористих чавунів ?
4. Що забезпечує добру десульфурацію металу ?
5. Які чавуни перероблюють в  обертових агрегатах ?
6. Яка основна мета роторного процесу ?

    Запитання викладача

1.  Який технологічний прийом використовують для запобугання потрапляння конвертерного шлаку у ковш ?
2. Яка загальна тривалість плавки при переробці високофосфористих чавунів?
3.  Пояснити як відбувається виплавка сталі процесом Кал – До  ?
4.  В чому особливість будови обертових агрегатів ?
5.  В чому полягає особливість роторного процесу ?
6. Який сортамент сталей виплвляють в конвертерах Кал – До ?


ТЕМА:  « Основні напрямки вдосконалення та подальшого розвитку конвертерного виробництва».
Мета навчальна:  дати поняття студентам про особливості вдосконалення і подальшого розвитку конвертерних процесів .
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення основних  напрямків  вдосконалення та подальшого розвитку конвертерного виробництва
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність : студенти повинні знати в яких напрямках може проходити вдосконалення і розвитку конвертерного способу виробництва сталі.
Студенти повинні знати : якими способами може проходити розвиток конвертерного виробництва .
Студенти повинні вміти: застосовувати на практиці способи вдосконалення і мати уяву в яких напрямках може розвиватися конвертерний спосіб виробництва сталі .

В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 165 – 172 .


Запитання для самоперевірки .

1. Які методи вдосконалення конвертерного процесу існують ?
     2. В чому полягає спосіб підвищення частки брухту в конвертерному процесі?
3.  В чому полягає метод спалювання палива в процесі продувки ?
4.  В чому полягає метод попереднього підігріву брухту  ?
5.  В чому полягає метод поперерднього нагрівання чавуну ?
6.  В чому полягає метод допалювання СО у порожнині конвертера ?

    Запитання викладача .

1.  В чому полягає технологія скачування кислого шлаку ?
2. Які особливості будови конвертерів ЕОF ?
3.  Скільки зон має піч ЕОF ?
4.  Охарактеризувати особливості переплаву шихти в конвертрі ЕОF ?
5.  Назвати переваги процесу в конвертері ЕОF ?

     
ТЕМА: « Типи ККЦ , їх взаємозв’язок , основні  вантажообороти» . 
                                                                
 Мета навчальна:  дати поняття студентам про особливості  будови ККЦ та роботу їх відділень.
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення типів ККЦ , їх взаємозв’язок,основні  вантажообороти
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність :  студенти повинні знати як розташовуються  КЦ , відносно інших цехів та розташування основних відділені КЦ .
Студенти повинні знати : які відділення входять до складу КЦ , яке  обладнання використовується в різних відділеннях і для чого вони призначені.
Студенти повинні вміти : з допомогою виробничих креслень визначати відділення  та обладнання в них.
                                                        
                                                        
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 370 – 375 .

Запитання для самоперевірки .

1.Якими умовами визначається склад і організація роботи в конвертерному цеху ?
2. Що явлється основним принципом організації роботи в сталеплавильному цеху?
3. Як досягається максимальна продуктивність роботи цеху ?
4. Які відділення входять до складу конвертерного цеху ?
5. Яке основне обладанання використовується в конвертерному відділенні цеху?
6. Які основні операції виконуються в розливному відділенні ?

    Запитання викладача

1.  Які основні операції виконуються в конвертрному відділенні ?
2. Для чого призначене шихтове відділення , які роботи вньому виконуються ?
3.  Яке основне обладнання використовується в розливному відділенні КЦ ?
4.  Для чого призначенен міксерне відділення , ддати хараткоеристику основному обладнанню цього відділення?
5.  В якому відділенні виконується ремонт сталерозливних ковшів і набіг шиберних затворів ?

ТЕМА: « ТБ при роботі в ККЦ . ТЕП роботи ККЦ».
                                                                                                                               
 Мета навчальна: дати поняття студентам яких заходів з ТБ потрібно дотримуватись при роботі в КЦ, від чого залежать ТЕП конвертерної плавки.
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення ТЕП роботи КЦ, та техніку безпеки при виконанні робіт в конвертерному цеху.
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією 
Актуальність :  студенти повинні знати заходи безпечної роботи в КЦ і від чого залежать ТЕП конвертерних процесів .

Студенти повинні знати:  заходи безпеки при роботі в конвертерному цеху , та ТЕП конвертеної плаки .                                                         
Студенти повинні вміти: користуватися своїми знаннями при проходженні праткики на виробництві .                                                      
                                                        
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 384 – 385 .

Запитання для самоперевірки .

1. Яких правил роботи потрібно дотримуватися при вконвертрному відділенні?
2.  Які небезпечні фактори впливаютьна організм людини при обслуговуванні конвертерів ?
3. Які засоби індивідуального захисту повинні мати робітники при виконанні робіт по обслуговуванню конвертерів?
4. Які небезпечні фактори впливають на організм людини при виконанні робіт в розливному відділенні КЦ ?
5. Які небезпечні фактори впливають на організм людини при роботі в шихтовому відділенні?

    Запитання викладача

1.  Які небезпечні фактори впливають на людину при роботі в міксерному відділенні КЦ?
2. Яких правил роботи потрібно дотримуватись при роботі в розливному відділенні КЦ ?
3. Яких правил роботи потрібно дотримуватися при роботі в міксерному відділенні  КЦ ?
4. Яких правил безпеки потрібно дотримуватися при наборі шиберних затворів?ТЕМА: « Типи мартенівських процесів»

Мета навчальна:  дати поняття студентам про мартенівський  спосіб виробництва сталі.
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення подових процесів виробництва сталі
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                          
Актуальність:  студенти повинні знати які бувають типи мартенівських процесів.
Студенти повинні знати:  яким агрегатом являється мартенівська піч .
Студенти повинні вміти :  розрізняти різні типи мартенівських процесів .
                                                                                                            
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 178 – 179, 193 .

Запитання для самоперевірки .
1.  Історія розвитку мартенівського процесу .
2.  Як розподіляються мартенівські процеси по способу шихтовки ?
3. Якими бувають мартенівські процеси по виду використаної футеровки ?
4. Які бувають мартенівські печі за конструкцією головок ?
5. Як класифікуються мартенівські печі за видом палива ?

    Запитання викладача .

1.  Які шихтові матеріли використовують в скрап – рудному процесі ?
2. Чим відрізняється кислий процес від основного ?
3.  Яке паливо використовується в газо – мазутних печах ?
4. Яка шихта використовується в карбюризаторному процесі ?
5. Яка шихта використовується при рудному процесі ?
6. Яка шихта використовується при скрап процесі ?ТЕМА:  « Конструкції та розрахунки мартенівських печей».        
                                                                 
Мета навчальна:  дати поняття студентам про конструкцію мартенівської печі .
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення конструкцій сталеплавильних агрегатів, а зокрема мартенівської печі
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                               
Актуальність :  студенти повинні знати які бувають мартенівські печі за своєю конструкцією, та їх міскість .    
Студенти повинні знати: основні конструктивні елементи мартенівської печі .                                                       
Студенти повинні вміти : розраховувати основні розміри мартенівської печі.   
                                                       
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 179 – 189 .


Запитання для самоперевірки .

1.  Назвати основні елементи конструкції мартенівської печі.
2.  В чому полягає принцип регенерації роботи мартенівської печі ?
3.  Які бувають мартенівські печі по конструктивному відношенню ?
4.   Якими конструкціями обмежений робочий простір мартенівських печей ?
5.    Яка будова склепіння мартенівської печі ?

    Запитання викладача

1.  Яка будова головок мартенівських печей ?
2.  Яка будова регенератора  ?
3.  Переваги і недоліки різних видів головок мартенівських печей .
4.  Яка будова вертикальних каналів та їх призначення ?
5.  Яке призначення регенераторів ?
6. Яка будова шлаковиків та яке їх призначення ?

ТЕМА: « Кислий мартенівський процес. Особливості процесу».      
                                                                
Мета навчальна: дати поняття студентам про особливості кислого мартенівського процесу .
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення процесів, що відбуваються в мартенівських печах
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                   
Актуальність:  студенти повинні знати особливості виплавки  сталі кислим процесом                                                        
Студенти повинні знати: які основні процеси проходять в кислій марте - нівській печі.                                                        
Студенти повинні вміти : розрізняти різні мартенівські процеси .
                                                                                                       
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 202 – 205 .


Запитання для самоперевірки .

1.  В чому особливість кислого мартенівського процесу ?
2.   Які шихтові матеріали використовуються в кислій мартенівській печі ?
3.   Які шлакоутворюючі матеріали використовують в кислому процесі ?
4.   Як виготовляють кислу подину мартенівської печі ?
5.   В чому полягає суть кремнійвідновного процесу ?

    Запитання викладача

1.  Як іще називається кремнійвідновлювальний процес ?
2.  Які особливості активного процесу ?
3.  Дати порівняльну характеристику активного і пасивного процесу.
4.  Для чого при активному процесі у ванну додають руду ?
5.  Яка якість кислої сталі ?
6.  Для чого призначена кисла сталь ?
ТЕМА:  « Основний мартенівський процес».                                                                                                                                
Мета навчальна:  дати поняття студентам про особливості  основного мартенівського процесу .                                                          
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення процесів, що відбуваються в мартенівських печах
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                     
Актуальність :  студенти повинні знати особливості виплавки сталі в основній мартенівській печі .                                                        
Студенти повинні знати: особливості технології виплавки сталі в основній мартенівській печі .                                                        
Студенти повинні вміти : розрізняти різні мартенівські процеси .                                                  
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 193 – 202 .

Запитання для самоперевірки .

1.   Які шихтові матеріали використовуються в основному мартенівському процесі?
2.   Як називається перший період мартенівської плавки ?
3.   Як проводять період завалки шихтових матеріалів в мартенівську піч ?
4.   Для чого проводять прогрів твердих шихтових матеріалів ?
5.   Які процеси проходять в період плавлення ?

    Запитання викладача .

1.  Що виконують під час заправки мартенівської печі  ?
2.  Які задачі вирішує період доводки ?
3.  Які процеси входять до складу періоду доводки ?
4.  Де проводиться процес розкислення і легування при мартенівській плавці ?
5.  Коли відбуваються процеси окислення таких елементів як кремній , марганець і фосфор ?
6.  Для чого проводять випуск шлаку із печі по розплавленню металевого брухту ?
ТЕМА:  « Теплова робота мартенівської печі».
                                                                                                                                
Мета навчальна:  дати поняття студентам про види палива для мартенівської плавки .
                                                           
                                                     
Актуальність                                студенти повинні знати на якому паливі пра-
                                                    цюють мартенівські печі .
                                                         

Студенти повинні знати             як відбувається теплообмін в робочому прос -
                                                    торі мартенівської печі .
                                                        

Студенти повинні вміти            користуватися знаннями при розрахунках
                                                   теплової роботи мартенівської печі.  
                                                       
                                                        
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 189 – 192 .


Запитання для самоперевірки .

1.   Які вимоги висуваються до палива , яке використовується в мартенівській печі ?
2.   Які види газоподібного палива можуть використовуватися в мартенівській печі?
3.   Які види рідкого плива використовуються в мартенівській печі ?
4.   Які заходи використовуються для підвищення температури факелу ?
5.   Що таке коефіцієнт розподілу подачі тепла ?

    Запитання викладача

1.  Які значення має коефіцієнт розподілу подачі тепла по періодам  ?
2.  Які заходи використовуються для скорочення тривалості періоду плавлення ?
3.  Якими способами відбувається передача тепла від факелу до ванни ?
4.  Як визначається потужність факела ?
5.  Як досягається підвищення температури факела ?
6.  Як змінюється поглинальна здатність шихти із збільшенням температури  ?

ТЕМА:  « Класифікація, основні вантажообороти мартенівських цехів»    
                                                                
Мета навчальна : дати поняття студентам про основні вантажообороти мартенівських цехів
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення будови і основного технологічного обладнання мартенівськиї цехів
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                    
Актуальність :  студенти повинні знати основні відділення мартенівських цехів                                                  
Студенти повинні знати: які відділення входять до складу мартенівських цехів і які роботи в них проводяться
Студенти повинні вміти : визначати основне технологічне обладнання по кресленням                                                      
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 376 – 380 .

Запитання для самоперевірки

1.   На які групи поділяються мартенівські цехи за продуктивністю і організацією робіт ?
2.   Як розподіляються цехи по способу подачі шихти у піч ?
3.   Які відділення входять до складу цеху  ?
4.   Які віділення входять до головної будівлі ?
5.   Яке обладнання використовується впічному прольоті ?

    Запитання викладача

1.  Яке обладнання використовується в розливному прольоті ?
2.  Яке призначення розливного прольоту ?
3.  Яке обладнання використовується в міксерому відділенні?
4.  Для чого призначений міксер ?
5.  Які роботи проводять в шихтовому відділенні ?
6.  Для чого призначення стриперне відділення ?

ТЕМА:  « Техніко – економічні покзники мартенівського цеху»  
                                                                
Мета навчальна:  дати поняття студентам від чого залежить ТЕП мартенівської плавки
Виховна: виховувати у студентів потяг до вивчення ТЕП мартенівської плавки
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                        
Актуальність :  студенти повинні знати які фактори впливають на ТЕП показники мартенівської плавки                                                         
Студенти повинні знати : від чого залежить ТЕП мартенівської плавки
Студенти повинні вміти : визначати як можна покращити ТЕП мартенівської плавки                                                       
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 208 – 209 .

Запитання для самоперевірки

1.   Якими показниками визначається продуктивність мартенівських печей ?
2.   Якими показниками визначається вартість сталі ?
3.   Яким повинен бути вихід придатного металу  ?
4.   Від яких факторів залежить вихід придатного ?
5.   Як впливає продуктивність праці на собівартість сталі ?

    Запитання викладача

1.  Чому вартість легованої сталі вище за вартість вуглецевої сталі ?
2.  Як впливає спосіб розливу сталі на вихід придатного металу ?
3.  Що включає в себе собівартість сталі ?
4.  Як впливає тривалість плавки на продукційність агрегату ?
5.  Від яких факторів залежить вихід придатного ?


ТЕМА:  « Двованні сталеплавильні агрегати»
                                                                                                                                 
Мета навчальна:  дати поняття студентам про особливості будови і виплавки сталі в ДСПА.
Виховна: виховувати у студентів потяг і зацікавленність до вивчення будови і роботи ДСПА
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                                                                                                                                      
Актуальність :  студенти повинні знати особливості будови та роботи ДСПА                                                        
Студенти повинні знати :  особливості будови і роботи ДСПА.                                                                                                        
Студенти повинні вміти : відрізняти особливості будови і роботи ДСПА.
                                                                                                                                                                  
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 209 – 212 .

Запитання для самоперевірки

1.   Які особливості будови мають двованні сталеплавильні агрегати ?
2.   Який принцип роботи двованної печі ?
3.   Від яких факторів залежить тепловий баланс ДСПА ?
4.   Як відбувається десульфурація сталі у ДСПА ?
5.   Яка тривалість плавки в ДСПА ?

    Запитання викладача

1.  Яка висота склепіння ДСПА ?
2.  Скільки виконується сталезливних отворів в ДСПА  ?
3.  Назвати періоди плавки в ДСПА.
4.  Назвати будову ДСПА.
5.  Яка особливість роботи прямоточного сталеплавильного агрегату?

ТЕМА: «Виробництво сталі в сталеплавильних подових агрегатах безперервної дії»
Мета навчальна:  дати поняття студентам про виробництво сталі в сталеплавильних подових агрегатах безперервної дії
Виховна: виховувати у студентів потяг і зацікавленність до вивчення виробництва сталі в сталеплавильних подових агрегатах безперервної дії
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                      
Актуальність:  студенти повинні знати виробництво сталі в сталеплавильних подових агрегатах безперервної дії
Студенти повинні знати : особливості виробництва сталі в сталеплавильних подових агрегатах безперервної дії
Студенти повинні вміти: відрізняти особливості виробництва сталі в сталеплавильних подових агрегатах безперервної дії
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 214 – 222 .

Запитання для самоперевірки
1.   Як класифікують сталеплавильні агрегати безперевної дії?
2.   Описати технологічну схему агрегату безперевної дії.
3.   Описати технологічну схему установку для безперервного рафінування чавуну.
4.   Вказати особливості роботи установки IRSID.
5.   Вказати особливості будови і роботи циркуляційного конвертера?
6. Описати схему тристадійної установки ЦНДІЧМ-ВНДІметмаш.
7. Описати будову і роботу двостадійної установки конвертерного типу /ДМетІ/.

    Запитання викладача
1.   Як класифікують сталеплавильні агрегати безперевної дії?
2.   Описати технологічну схему агрегату безперевної дії.
3.   Описати технологічну схему установку для безперервного рафінування чавуну.
4.   Вказати особливості роботи установки IRSID.
5.   Вказати особливості будови і роботи циркуляційного конвертера?
6. Описати схему тристадійної установки ЦНДІЧМ-ВНДІметмаш.
7. Описати будову і роботу двостадійної установки конвертерного типу /ДМетІ/.

ТЕМА:  « Основні параметри розливу сталі . Технологія розливу сталі зверху і сифоном»    
                                                                
Мета навчальна:  дати поняття студентам про параметри які впливають на розлив сталі
Виховна: виховувати у студентів потяг і зацікавленність до вивчення технологій розливу сталі
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                      Актуальність  : студенти повинні знати особливості технології розливу сталі зверху і сифоном .                                                                                                          
Актуальність :   студенти повинні знати особливості технології   розливу сталі зверху і сифоном .
Студенти повинні знати: про основні параметри розливу сталі .
Студенти повинні вміти: розрізняти особливості різних видів розливу сталі.                                                        
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 291 – 302 .

Запитання для самоперевірки .

1.   Які основні відмінності твердих і рідких металів ?
2.   Чим визначається поверхневий натяг рідин ?
3.   Коротку дати характеристику залізу і його сплавам .
4.   Як відбувається заповнення виливниць металом ?
5.   Як розподіляються потоки при попаданні металу у виливницю ?

    Запитання викладача

1.  Як відбувається розлив сталі сифонним способом , підготовка обладнання до розливу сифоном ?
2.  Як відбувається розлив сталі зверху ?
3.  Які недоліки та перерваги обох видів розливу ?
4.  Які іще способи розливу сталі існують ?

ТЕМА: « Безперервна  розливка сталі»                                                              
                                                                
Мета навчальна:  дати поняття студентам про особливості безперервної розливки  сталі.
Виховна: виховувати у студентів потяг і зацікавленність до вивчення технологій розливу сталі на МБЛЗ
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                                                                                                                                       
Актуальність : студенти повинні знати особливості технології   розливу сталі на МБРС.                                                         
Студенти повинні знати:  особливості будови та розливу сталі на МБРС.                                                                                                            
Студенти повинні вміти : розрізняти різні способи розливу сталі .                                                                                                           
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 333 – 353 .

Запитання для самоперевірки

1.   Які особливості має безперервний розлив сталі ?
2.   У чому полягає спосіб безперервного розливу сталі ?
3.   Які бувають типи машин безперервного розливу сталі ?
4.   Які недоліки та перерваги має кожна із машин ?
5.   З яких основних технологічних вузлів складається машина безперервного розливу сталі ?
    Запитання викладача

1.  В чому полягає робота проміжного ковша ?
2.  В чому полягає робота кристалізатора МБРС  ?
3.  Яку роботу виконує зона вторинного охолодження і яке обладнання в ньому встановлене ?
4.  В чому полягають технологічні особливості безперервного розливу сталі?
5. Від яких факторів залежить швидкість рохливу ?
6. Як впливає температура  на параметри розливу сталі ?
7. Як проводиться підготовка до розливу сталі на МБРС ?
8. Які особливості формування безпервної заготовки Ви знаєте ?

ТЕМА: « Дефекти стальних заготовок . Контроль якості зливка». 
                                                                
Мета навчальна:  дати поняття студентам про види дефектів зливків та способи їх усунення.
Виховна: виховувати у студентів потяг і зацікавленність до вивчення якості розлитих заготовок, та виявлення їх дефектів і причини іх появи.
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                                                                                                                                       
Актуальність : студенти повинні знати особливості утворення  дефектів у зливках.                                                        
Студенти повинні знати : особливості утворення дефектів у зливках та
можливості їх усунення.
Студенти повинні вміти : розрізняти види дефектів у зливках                                                                                                         
                                                       
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 323 – 333 .

Запитання для самоперевірки

1.   Чим зумовлена хімічна неоднорідність сталевих зливків ?
2.   Якими способами можна зменшувати ступінь ліквації ?
3.   Від чого залежить якість зливків киплячої сталі ?
4.   Які елементи утворюють ліквації в металах ?
5.   Що називається ліквацією ?

    Запитання викладача

1.  Як впливають неметалеві включення на якість сталі ?
2.  Які неметалеві включення більш негативно впливають на якість сталі  ?
3.  Які дефекти відносяться до поверхневих ?
4.  В яких випадках утворюються пояси ?
5.  В яких випадках утворюються заливини ?
6.  В яких випадках утворюються плівки і підкіркові пухирці?
7.  В яких випадках утворюються тріщини  ?
8. Які є шляхи підвищення якості сталевих зливків ?
9. Які бувають способи покращення якості киплячої і напівспокійної сталі?

ТЕМА:  « Позапічне рафінування сталі».
                                                                                                                           
Мета навчальна :  дати поняття студентам про особливості  позапічного рафінування сталі
Виховна: виховувати у студентів потяг і зацікавленність до вивчення методів позапічної обробки сталі
Розвиваюча: розвивати у студентів  потяг до пізнання усього нового пов’язаний з майбутньою професією                                                                                                                 
Актуальність : студенти повинні знати мету позапічного  рафінування сталі.
Студенти повинні знати: для чого проводяться різні методи позапічного                                                    рафінування сталі .     
Студенти повинні вміти: розрізняти способи позапічного рафінування сталі.
                                                                                                               
В.І.Баптизманський «Сталеплавильне виробництво» стор 248 – 291

Запитання для самоперевірки .

1.   Як покращується якість сталі при обробці в ковші нейтральними газами ?
2.   Які  є особливості будови фурми для продувки в ковші нейтральними газами?
3.   Які є особлиовсті будови пристроїв для продувки сталі знизу ?
4.   Які дає результати обробка сталі у ковші газами  ?
5.   З якою метою проводять вакуумування сталі уковші ?

    Запитання викладача .

1.  Які є особливості вакуумування сталі у ковші ?
2.  Які бувають способи обробки сталі вакуумом їх недоліки та переваги ?
3.  Які бувають способи позапічної десульфурації  ?
4.  Для чого проводять обробку сталі твердими шлакоутворюючими сумішами?
5.  Для чого потрібно відсікати пічний шлак від металу ?
6.  Які буважють способи відсікання пічного шлаку ?
Перелік посилань.

Основний

1.     В.І.Баптизманський , Б.М.Бойченко , О.Г.Величко «Сталеплавильне виробництво» Київ 1996. 398 с.
2.     Металлургия стали /В.И.Явойский, Ю.В.Кряковский, В.Я.Григорьев и др. –М.: Металлургия 1983. – 584с.
3.     Кудрин В.А. Металлургия стали. – М.: Металлургия. 1981. – 488 с.
4.     Ефимов В.А. Разливка и кристаллизация стали. – М.: Металлургия, 1976. – 55 с.
5.     Баптизманский В.И., Бойченко .М., Черевко В.П. , Тепловая рбота кислородных конвертеров. – М. Металлургия, 1988. – 176 с.
6.     Розливання і кристалізація сталі /В.І.Баптизманський, Л.С.Рудой, С.І.Ісаєв, Ю.М.Яковлев та ін. – К.: Вища шк.,1993.
7.     Кудрін В.А. Внепечная обработка чугуна и стали. –М.: Металлургия , 1994, -420с.
8.     Баптизманский В.И. Теория кислородно – конвертерного процесса. –М.: Металлургия, 1975. -376 с.
9.     Бигеев А.М. Металлургия стали. –Челябинск: Металлургия, 1993. – 480 с.


Додатковий

10.                        Г.А.Соколов « Производство стали» Москва «Металлургия» 1982 496 с.
11.                       И.И.Борнацкий В.Ф.Михневич « Производство стали» Москва « Металлургия» 1991 г. 399 с.
12.                       Технология производства стали в современніх конвертерных цехах (С.В.Колпаков, Р.В.Старов и др. – М.: Машиностроение, 1991. – 464 с.
13.                       Баптизманский В.И., Бойченко Б.М., Третьяков Е.В. Металлолом в шихте кислородных конвертеров. –М.: Металлургия, 1982. – 136 с.
14.                       Металлургия сталы ( В.И.Явойский, Ю.В.Кряковский, В.П.Григорьев и др. – М.: Металлургия, 1983 . – 583 с.
15.                       Дюдкин Д.А. Качество непрерывной стальной заготовки. – К.: Техника,1988. – 253 с.
16.                       Жидкая сталь ( В.А.Баум, Т.А.Хасин, Г.В.Тягунов и др. – М.: Металлургия, 1984. – 206 с.
17.                       Повышение эфективности производства стальных слитков (В.И.Баптизманский, А.М.Поживанов, Е.И.Исаев , А.П.Огурцов. – М.: Металлургия, 1992.
18.                       Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. Ч.І. Термоднамические и кинетичесие закономерности. – М.: Металлургия, 1973. – 312 с.
19.                       Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. Ч.2. – Основы и технология ковшевой металлургии. – М.: Металлургия, 1984. – 414 с.
20.                       Якушев А.М. Проектирование сталеплавильных и доменных цехов. – М.: Металлургия, 1993. – 214 с.
21.                       Заявка Япония 5921548, МКИ В 22 Д 7/00, В 22G 18/04. Способ разливания стали (Син Ниппон Сэйтэцу К.К. – Заявл. 25.05.83 ( № 58. – 903840; Опубл. 05.12.840)) РЖ. ТОЛП. – 1986. – №1. – 2г – С.191.
22.                       А.с. 1587777,В 229 7/00 ( В.С.Хрычиков, Н.П.Котешов, В.П.Каргинов и др.
23.                       « Конспект лекцій» викладача « Виробництва сталі» Коваль А.П.